חיפוש באתר

תקנון ונהלי הרשמה לקייטנות בתי הספר והגנים - תשפ"ד 2024

משרד החינוך מציע מגוון פעילויות חלקן מופעלות על ידי צוותי החינוך וחלקן סדנאות, מופעים, הכל בכפוף להנחיות המשתנות של משרד החינוך ומשרד הבריאות, זאת הזדמנות להודות לראש המועצה מר משה ליבר, למנהלת המתנ"ס נטע מגן על מאמציהם הרבים להעשרת הקייטנה בפעילות מגוונות ורבות.

תוכנית הקייטנות היא תוכנית פדגוגית מאושרת ע"י מפקחי משרד החינוך שכוללת פעילות תרבות למידה, עידוד קריאה, מיומנות חברתית, מגבשת וערכית.

מועדי ההרשמה יהיו פתוחים מה- 1.6.2024 ועד 16.6.2024 לאחר תאריך זה לא יתאפשר לבצע רישום.
(במקרים מיוחדים יאושר על סמך מקום פנוי בלבד)

 

תקנון קייטנות

הואיל והמתנ"ס יפעיל בשנת הלימודים תשפ"ד קייטנת קיץ לילדי הגנים ובתי הספר במועצה אזורית חבל יבנה, והואיל והמתנ"ס מצהיר כי לו היכולת והכלים וכ"א להפעלת הקייטנה, והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד לקייטנה במסגרות המתנ"ס.
לפיכך, הותנה והוסכם בין הצדדים (כפי שהם מופיעים בטופס הרישום האלקטרוני) כדלקמן:

1. מבוא וכותרות
א. המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד הימנו.
ב. כותרת הסעיפים הם לצורך נוחות בלבד.

 

מיקום

• הקייטנה תפעל בגנים בישובים או בבתי הספר ברשות.
• פתיחת הקייטנה מותנית במספר נרשמים. המתנ"ס אינו מתחייב לפתוח קייטנה וצהרון בכל אחד מן היישובים ובתי הספר במינימום לפתיחת קייטנת גן – 15 ובי"ס - 25 נרשמים.
• במקרה זה תינתן האפשרות לעבור לקייטנה אחרת וההורים מסכימים שלא תהיינה להם כל טענות בקשר לכך. (איחוד גנים)
• פעילות קייטנה לתלמידי בית ספר עמיחי תתקיים בבית ספר התיכון בקבוצת יבנה
• פעילות קייטנה לתלמידי בית ספר נועם תתקיים בבית ספר נועם.

 

2. מועדי הפעלה, מחירים, מקום הפעילות:

כפי שמופיע באתר ובפרסומי המתנ"ס (ט.ל.ח)
ילד/ה שלא בוצע עבורו/ה רישום לקייטנה בתאריכים הנ"ל לא יוכל להשתתף!!
שעות קייטנות גני ילדים:
7:30-13:00 קייטנת בוקר
13:00-16:00 קייטנת צהרון
שעות קייטנות בתי הספר:
8:00-13:00 קייטנת בוקר
13:00-16:00 קייטנת צהרון
בדיקת נוכחות מסתיימת בשעה 8:30, הורה המביא את ילדו באופן עצמאי לאחר שעה זו, מתבקש להודיע לצוות החינוכי.
בקייטנות בתי הספר ייתכנו הסעות הלוך וחזור ליישובי המועצה בלבד!
א. ההורים מתחייבים להוציא את הילד לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתכנית אליה רשמו את ילדיהם.
ב. בקייטנת הגנים המתנ"ס יחייב הורים בגין איחור בהוצאת הילד בסך של 25 ש”ח עבור כל שעת איחור או חלק ממנה.

 

3. הולכת ילדים:

• האחריות לילד משעות תום הלימודים עד הגעתם תחול על ההורים ותתבצע על ידם או על ידי בגיר מטעמם.
• הוצאת הילד מגני הילדים תעשה רק ע"פ הרשום בטופס ההולכה, עליו יתבקשו הנרשמים לחתום במועד מאוחר יותר ובהתאם לנהלי הקורונה
• ילדי בית הספר יוסעו מהיישוב לבית הספר ובחזרה. הורה המבקש להביא או להחזיר את ילדיו בעצמו, עושה זאת על אחריותו בלבד, ובאחריותו לעדכן את צוות הקייטנה בדבר.

 

4. בריאות הילד:

א. ההורים מתחייבים למסור כל אינפורמציה רפואית של הילד היכולה להשפיע על תפקוד הילד במסגרת ועל הטיפול בו.
ב. יש למלא בהקפדה את כל הנתונים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד שבטופס האלקטרוני. יש להקפיד על מילוי מלא של כל הפרטים שבהצהרה ולציין רגישויות למזון, לתרופות ולמגבלות.
ג. בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה ו/או הפרעה כלשהי, מתחייבים ההורים לצרף אישור מהרופא שהילד יכול להשתתף בקייטנה ו/או בצהרון וכן למתנ"ס הזכות לחייב את ההורים לחתום על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית ,כפי שיימסר, ולנהוג בהתאם לאמור בו, זאת כתנאי לקבלת הילד לקייטנה ו/או לצהרון.
ד. ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום שהוא חולה עם חום מעל 37 מעלות צלסיוס ו/או שלשולים ו/או הקאות ו/או דלקת עיניים.
ה. במידה והילד נעדר מעל שלושה ימים רצופים יש להחזירו למסגרת באישור רפואי בלבד.
ו. ילד שחלה בזמן שהותו בקייטנה, יעשה ניסיון לאתר את ההורים אשר מתחייבים להוציאו מהמסגרת בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית.
ז. על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הקייטנה לתת תרופות ו/או מענה רפואי מורכב לילדים.

 

5. מדיניות הנחות:

בבית ספר של החופש הגדול בגנים ובבתי הספר לא יהיו הנחות. יחד עם זאת, הורה המתקשה לעמוד במחיר הקייטנה יפנה למזכירות המתנ"ס, למילוי טפסים ובקשתו תידון בוועדה ההנחות של המתנ"ס.
פרטים וטפסים במזכירות המתנ"ס.

 

6. תשלום ומדיניות ביטולים:

א. התשלום על פי המפורט באתר המתנ"ס ובפרסומים השונים.
ב. עד שיערך הסדר תשלום מלא עבור הקייטנה לא תכנס לתוקף הרשמתו של הילד.
ג. לא יוכלו להירשם לקייטנה בעלי חוב שלא שילמו עבור חוגים או כל פעילות אחרת.
א. שיק שחזר יחויב בסך 20 ₪ בגין הוצאות טיפול. התשלום יעשה במזומן בלבד, לא יאוחר משבוע ימים מיום החזרת התשלום.
ב. נוהל הביטולים: ביטול הרשמה לקייטנה עד לתאריך 20.6.2024. לאחר תאריך זה, לא נוכל לאפשר ביטול או החזר כספי .
ג. בידי המתנ"ס שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הקייטנה מסיבות פדגוגיות, במקרים של התנהגות שאינה תואמת את המצופה בקייטנה או מסיבות בריאותיות, או במקרים בהם לא עמדו ההורים בהתחייבויותיהם. במקרה כזה, לא יהיו ההורים זכאים להחזר כספי!
ד. ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי או אחר במקרה של אסון טבע, מלחמה, נגיף וכדומה שימנע הפעלה תקינה של המסגרת.

 

7. התחייבויות נוספות של המתנ"ס:

א. המתנ"ס יפעיל את הקייטנה על פי כל הכללים הנדרשים על ידי משרד החינוך ועל ידי מנהל חברה ונוער ויפעל תחת פיקוחו ועל פי נהליו.

 

8. כתובת הצדדים:

א. יש לעדכן את המתנ"ס בכל שינוי בכתובת ו/או במספר הטלפון

 

9. "דרך ארץ קדמה לתורה"

- תנאי חשוב להשתתפות בקייטנה היא התנהגות נאותה, ללא אלימות , כבוד למורים ולמדריכים, שמירה על רכוש בית הספר וציות להוראות.
- לא נאפשר לילדים שלא יעמדו בכללי ההתנהגות להמשיך ולפעול בקייטנה.
- ילד שהתנהגותו מפריעה למהלך התקין של הקייטנה, הוריו יקבלו התראה, ובמידה ולא תשתפר התנהגותו יורחק מן הקייטנה, ולא יהיה זכאי להחזר כספי.
- ילד שהתנהג באופן מסוכן לעצמו או לאחרים יורחק מן הקייטנה באופן מידי ולא יהיה זכאי להחזר כספי
- קבוצת הקייטנה: אנו עושים מאמצים על מנת שהילדים ישובצו בכיתות האם שלהם, עם זאת, ייתכנו שינויים ולכן נבקש לקבל כל שיבוץ, לא תעשה החלפה בין הכיתות .
- תיפתח קבוצת לכל /כיתה/ קייטנה דרכה יישלחו הנחיות והסברים כלליים, אתם מתבקשים להצטרף ע"פ קישור שישלח.

 

ביטול השתתפות

1. ביטול ההשתתפות יתבצע בכתב בלבד, למזכירות המתנ"ס misrad@hy.matnasim.co.il ויכנס לתקפו רק לאחר קבלת אישור בכתב ממזכירות המתנ"ס לא יאוחר מתאריך 20.6.2024
2. בקשה להחזר כספי מסיבה רפואית, תוגש בכתב, בצירוף אישור רפואי. במידה והבקשה תאושר, יבוצע ההחזר מיום קבלת הבקשה במתנ"ס.

 

ביטוח

כל המשתתפים הרשומים בפעילויות השונות במתנ"ס חבל יבנה מבוטחים בביטוח צד שלישי.
- ידוע לי כי במסגרת פעילות הקייטנות ילד/תי יצולם ויפורסם במדיות השונות לצורכי פרסום.

בברכה קיץ מהנה ובטוח
צוות מתנ"ס חבל יבנה

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות