חיפוש באתר

טפסים

טופס בקשה להנחה

האם קיים תיק פעיל בלשכת הרווחה?
האם מקבל תמיכה מהמועצה?
אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזה שכל הפרטים שנמסרו לעיל הינם נכונים.
חתמו כאן

התקנון

נא לצרף את המסמכים הבאים ולשלוח למייל misrad@hy.matnasim.co.il 

- צילום ת.ז + ספח רישום הילדים.
- שלושה תלושי משכורת אחרונים של ההורים / הכנסות , במידה ולא מועסק – אישור לשכת התעסוקה או ביטוח לאומי.
- הצהרה במידה ואחד מבני הזוג אינו עובד.
- במקרה רפואי, יש להגיש אישורים רפואיים.

טופס שלא ימולא כראוי ולא יצורפו אליו המסמכים הנדרשים – לא ידון בוועדה.

 


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות