חיפוש באתר

תקנון צהרוני בית ספר של תוכנית ניצנים - תשפ"ד 23/24

 

רישום לצהרון מהווה הסכמה לנוסח זה
משרד החינוך טרם הוציא מתווה לצהרוני ניצנים לשנת תשפ"ד לכן כל המפורסם כאן, כולל תאריכים ומחירים, עשוי להשתנות על פי הנחיות המשרד.
הואיל והמתנ"ס יפעיל בשנת הלימודים תשפ"ד צהרון לילדי בית ספר, והואיל והמתנ"ס מצהיר כי לו היכולת והכלים וכ"א להפעלת הצהרון, והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד לצהרון במתנ"ס. לפיכך, הותנה והוסכם בין הצדדים (כפי שהם מופיעים בטופס הרישום האלקטרוני) כדלקמן:

 

1. מבוא וכותרות

א. המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד הימנו.
ב. כותרת הסעיפים הם לצורך נוחות בלבד.

 

2. מיקום

א. הצהרון יפעל בבית ספר עמיח"י ובבית ספר נעם חבל יבנה במסגרת תכנית ניצנים של משרד החינוך או במידה ותכנית ניצנים לא תצא לפועל בשנת תשפ"ד, יופעל הצהרון באופן עצמאי על ידי המתנ"ס, בשיתוף חברת נבון.
ב. פתיחת הצהרון מותנית במספר נרשמים. במידה ותהיה הפחתה משמעותית במספר הילדים בצהרון במהלך השנה, המתנ"ס רשאי להפסיק את הפעילות בהתראה של חודש מראש להורים.
ג. ההודעה על אי פתיחת הצהרון תימסר להורים לא יאוחר מתאריך 28.8.23

 

3. מועדי הפעלה:

• הצהרון יפעל מיום פתיחת שנת הלימודים ועד תומה כפי שתיקבע על ידי משרד החינוך, למעט ימי שישי, שבתות, חגים, מועדים וחופשות כפי שייקבעו על ידי משרד החינוך.
הצהרון יפעל במתכונת יום לימודים ארוך מהשעה 8:00-13:00 בתאריכים הבאים:
(שימו לב, כי משרד החינוך טרם פרסם את לוח החופשות לשנת תשפ"ד, ולכן ימים אלו עשויים להשתנות):

א. אסרו חג סוכות
ב. תענית אסתר
ג. אסרו חג פסח
ד. ל"ג בעומר
ה. אסרו חג שבועות

בחופשות אחרות מבית הספר לא יתקיימו ימים ארוכים במסגרת הצהרון.

א. זמני הפעילות: ימים א'-ה' מתום הלימודים ועד השעה 16:00
ב. אין אפשרות להירשם לצהרון ברישום חלקי.

 

4. סיום הצהרון:

א. הצהרון יסתיים בשעה 16:00 בכל ימי פעילותו.
ב. צוות הצהרון ילווה את ילדי הצהרון אל ההסעות המסופקות על ידי המועצה, ויוודא את עליית הילדים להסעות.

 

5. הולכת ילדים:

א. האחריות לילד משעות תום הלימודים עד הגעתם לצהרון וכן מתום הפעילות עד הגעתם הביתה תחול על ההורים.
ב. הורה המבקש להוציא את ילדו באופן עצמאי, או לאשר לילדו לעזוב עם תום הלימודים ללא השתתפות בצהרון, יודיע על כך מראש, בכתב.

 

6. בריאות הילד:

1. ההורים מתחייבים למסור כל אינפורמציה רפואית של הילד היכולה להשפיע על תפקוד הילד במסגרת ועל הטיפול בו.
2. הורים שילדם נמצא חולה בקורונה או במחלה מדבקת אחרת, מתחייבים לעדכן בכך את צוות הצהרון ואת המתנ"ס.
3. יש למלא בהקפדה את כל הנתונים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד שבטופס האלקטרוני.
יש להקפיד על מילוי מלא של כל הפרטים שבהצהרה ולציין רגישויות למזון, לתרופות ולמגבלות.
4. בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה ו/או הפרעה כלשהי, מתחייבים ההורים לצרף אישור מהרופא שהילד יכול להשתתף בצהרון וכן למתנ"ס הזכות לחייב את ההורים לחתום על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית ,כפי שיימסר, ולנהוג בהתאם לאמור בו, זאת כתנאי לקבלת הילד לצהרון.
5. ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום שהוא חולה עם חום מעל 37 מעלות צלסיוס ו/או שילשולים ו/או הקאות ו/או דלקת עיניים, או בכל עת שהוא נדרש לבידוד.
6. במידה והילד נעדר מעל שלושה ימים רצופים יש להחזירו למסגרת באישור רפואי בלבד.
7. ילד שחלה בזמן שהותו בצהרון, יעשה ניסיון לאתר את ההורים אשר מתחייבים להוציאו מהצהרון בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית.
8. על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון לתת תרופות לילדים.
9. כל הוצאות הכרוכות במתן טיפול חרום לילד חולה בצהרון יחולו על ההורים.

 

7. תשלום:

משרד החינוך טרם הוציא מתווה לצהרוני ניצנים לשנת תשפ"ד לכן כל המפורסם כאן, כולל תאריכים ומחירים, עשוי להשתנות על פי הנחיות המשרד.

א. המחיר לשנת תשפ"ד לצהרונים:
כיתות א'-ב' – 600 ₪ לחודש.
כיתות ג' – 900 ₪ לחודש.
(יתכן שהמחיר ירד אם תהיה השתתפות משרד החינוך)
ב. עד שיערך הסדר תשלום מלא עבור השנה כולה לא תכנס לתוקף הרשמתו של הילד לצהרון.
ג. שכר הלימוד יעודכן לפי עליית תוספת היוקר ו/או התייקרות בשכר ו/או עלויות הפעלת המסגרת, בכפוף להחלטת הנהלת המתנ"ס.
ד. שכר הלימוד יעודכן לפי תכנית ניצנים ועל פי הנחיות משרד החינוך.
ה. שכר הלימוד ייפרע גם בהעדר הילד מהצהרון עקב חופשה, מחלה, בידוד או כל סיבה שהיא.
ו. כל פיגור בתשלום יקנה למתנ"ס את הזכות לדרוש את הוצאתו של הילד לאחר התראה בכתב של שבוע ימים מראש.
ז. שיק שחזר יחויב בסך 20 ₪ בגין הוצאות טיפול. התשלום יעשה במזומן בלבד, לא יאוחר משבוע ימים מיום החזרת התשלום.
ח. ילד המתקבל לצהרון בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודש - יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור אותו החודש. ילד המתקבל לצהרון בין ה-16 לחודש ועד לסוף החודש - יחויב בתשלום של 50% משכר הלימוד המלא באותו חודש.

 

8. תשלום מחמת עזיבת ילד במהלך שנת הלימודים:

א. בקשות לביטולים יוגשו בכתב במייל או בפקס עד 10 לחודש עבור החודש העוקב. יש לוודא טלפונית קבלת הבקשה.
ב. בקשת ביטול שתוגש עד ל-10 לכל חודש תחייב אותנו בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-10 לכל חודש תחייב אותנו בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב, לאחר החודש
שבו הוגשה בקשת הביטול.
ג. במקרה של אי מסירת הודעה על ביטול השתתפות יחויבו ההורים בתשלום של חודש נוסף מיום הוצאת הילד מהמסגרת.
ד. הביטול ייכנס לתוקף לאחר אישור רכז צהרונים החל מהחודש העוקב להגשת טופס הבקשה. הגבייה או הזיכוי יחושבו בהתאם.
ה. מדמי ההחזר תנוכה העמלה (2.5% בגין כרטיס אשראי או 20 ₪ בגין כל שיק שיוחזר).
ו. בידי המתנ"ס שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הצהרון מסיבות פדגוגיות, התנהגותית או בריאותיות, או במקרים בהם לא עמדו ההורים בהתחייבויותיהם, ובלבד שהדבר יעשה בהתראה בכתב של שבוע מראש.
ז. ילד שהתנהגותו מסכנת אותו או משתתפים אחרים, יורחק מיידית מהצהרון, ואין המתנ"ס
מתחייב להחזר כספי.
ח. המתנ"ס רשאי להרחיק ילד מהצהרון למשך מספר ימים, כתוצאה מהתנהגות לא מקובלת. אין המתנ"ס מתחייב להחזר כספי בגין ימים אלו.
ט. ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי או אחר במקרה של אסון טבע, מלחמה וכדומה שימנע הפעלה תקינה של המסגרת.
י. במקרה של סגירת הצהרון באופן מלא או חלקי עקב הנחיות משרד הבריאות או משרד ממשלתי אחר, יזוכו ההורים בגין החלק היחסי של החודש שבו לא פעלה המסגרת.

 

9. התחייבויות נוספות של המתנ"ס:

א. המתנ"ס יפעיל את הצהרון על פי החלטות הנהלת המתנ"ס שיתבססו על הסטנדרטים שלציוד וכ"א, כפי שיוכתבו על ידי משרד החינוך.
ב. המתנ"ס מתחייב להפעיל באופן שוטף את הצהרון.
ג. המתנ"ס מתחייב להפעיל תוכנית זו לתקופת החוזה בלבד וזאת כל עוד לא תהיה לכך מניעה מצד הרשויות הממלכתיות השונות, ולא יפחת מספר הילדים מעבר למינימום הנדרש כפי שיקבע על ידי הנהלת המרכז.

 

10. סמכות שיפוט

הסמכות המקומית על פי הסכם זה מוקנית לבתי משפט המוסמכים בירושלים בלבד.

 

11. כתובת הצדדים

א. כתובת הצדדים לעניין זה כפי המופיע בטופס הרישום האלקטרוני, אלא אם נמסרה אישית.
ב. כל הודעה תימסר בכתב ותחשב כנמסרה לאחר 72 שעות אלא אם נמסרה אישית אזי המועד יהיה מועד המסירה.
ג. יש לעדכן את המתנ"ס בכל שינוי בכתובת ו/או במספר הטלפון.

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות