חיפוש באתר

כללי

תקנון חוגים - תשפ"ד 23/24

 

עלות הפעילויות השנתיות

1. העלות המצוינת עבור כל חוג הינה שנתית ונקבעת ע"פ תחשיב שנתי בו כלולים חופשות וחגים, על פי רשימת החופשות של משרד החינוך והמתנ"ס, ובהתייחס להיתכנות ביטולים בלתי מתוכננים.
2. העלות אינה חודשית ולא תיבחן ככזו.
3. לכל חוג המתקיים ביישובים, יתקיימו מינימום 32 מפגשים שבועיים / 64 מפגשים דו שבועיים במהלך שנת הלימודים. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל שיעורים במהלך השנה בגלל אילוצים כגון – אירוע מיוחד בבית הספר, מילואים, מחלה, אירוע יישובי וכדו' - ובלבד שיהיו 32 שיעורים שנתיים בכל חוג המתקיים אחת לשבוע ביישובים.
4. החוגים המתקיימים בבתי הספר יתקיימו על פי לוח הפעילות של בתי הספר. בימי חופשה מבית הספר לא יתקיימו חוגים. בימים בהם יש פעילות יוצאת דופן בבית הספר (כגון אספות הורים, טיולים וכדו'), תצא הודעה מוקדמת מטעם המתנ"ס האם החוג מתקיים או לא. לאור התלות בלוח הפעילות של בית הספר, בחוגי בתי הספר אין המתנ"ס מתחייב על מספר קבוע של מפגשים.
5. לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות התלמיד בשיעורים בודדים או רציפים.

 

מסגרת הפעילות:

6. החוגים ביישובים ובבתי הספר יחלו את פעילותם ב- 2.9.2023 ויסתיימו ב- 20.6.2024 אלא אם פורסם אחרת.
7. חוגי בית ספר עמיחי יחלו ביום חמישי 7.9.23
8. חוגי בית ספר נעם יחלו ביום רביעי 6.9.23
9. כל החוגים מסתיימים ב - 20.6.24
10. פתיחת החוג מותנית במספר מינימלי של נרשמים. כל חוג לגופו. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לסגור חוג אם מספר המשתתפים ירד במהלך השנה מתחת למינימום שקבע המתנ"ס.
12. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לקבוע לכל חוג את מספר המקסימום של משתתפים ומעליו לא יתקבלו משתתפים נוספים.
13. ההרשמה בשיטת כל הקודם זוכה.
14. משתתף בספורט תחרותי חייב בבדיקת רופא.
15. על ההורים לעדכן את מדריך החוג והרכז בדבר בעיות בריאות וקשיים אחרים העלולים להשפיע על השתתפות הילד בחוג.
16. על ההורים לעדכן את מדריך החוג והרכז בדבר היות הילד חולה קורונה מאומת, או בדבר חובתו להיכנס לבידוד.
17. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוג תלמיד המפריע למהלכו התקין של החוג.
18. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים או המיקום של החוגים בהודעה מראש.
19. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להחליף מדריך אם הנסיבות מחייבות לעשות כך.
20. עד תחילת החוג ומשעת סיום החוג הילדים באחריות ההורים.

 

תנאי הרשמה ותשלום

1. לכל החוגים ניתן להירשם באמצעות האתר, ניתן לברר פרטים טלפונית במזכירות המתנ"ס, אולם לא יתבצע רישום טלפוני. הדבר נחוץ לצורך אישור התקנון.
2. חוגים שונים מחייבים תוספת תשלום על ביטוח או על חומרים וציוד. לא ניתן להירשם לחוג מבלי לשלם גם את התוספת הנדרשת.
3. בחוגים מסוימים כלולה עלות נוספת עבור פעילות סיום החוג, או רכישת תלבושת.
4. הרשמה תכנס לתקפה רק לאחר הסדרת תשלום עבור הפעילות למשך השנה כולה.
5. מי שלא הסדיר את התשלום לשנה כולה לא יוכל להשתתף מעבר לשיעור הניסיון (אנא אל תעמידו את ילדיכם בסיטואציה הלא נעימה בה הם מתבקשים לעזוב את החוג כיוון שלא הוסדר תשלום).
6. התשלום עבור החוגים בבתי הספר יעמוד על 1400 ₪ לחוג לשנה (לא כולל חומרים). חוגים אלו כוללים גם הסעות ליישובים, הם מסובסדים על ידי הרשות ובהם התשלום הינו שנתי, ואינו תלוי מספר המפגשים באותו חודש. התשלום עבור חודש הפעילות יגבה במלואו, ללא תלות בתאריך בו החל הילד להשתתף בחוג.
7. בנוסף לתשלום הקבוע לחוגי בית הספר, יגבה בחוגים מסוימים תשלום חודשי נוסף עבור חומרים, תלבושת, מופע סיום וכדו'.
8. קיימים מספר חוגים בבתי הספר, המתקיימים פעמיים בשבוע, נמשכים שעתיים, או מנוהלים על ידי בית ספר חיצוני ומחירם יהיה שונה. המחיר הקובע הוא המחיר המופיע באתר המתנ"ס.
9. התשלום עבור החוגים ביישובים על פי המפורסם באתר המתנ"ס. התשלום הינו שנתי ואינו תלוי במספר המפגשים באותו חודש. ניתן לחלקו ל - 10 תשלומים שווים לנוחותכם. התשלום יגבה במלואו, ללא תלות בתאריך בחודש בו החל הילד להשתתף בחוג.
10. כל משתתף זכאי להשתתף בשיעור ניסיון אחד לכל חוג. במידה והמשתתף ממשיך בחוג, הוא יחויב עבור שיעור הניסיון.
11. חובה להירשם מראש לשיעור ניסיון.
12. נבחרות הכדורסל והתעמלות הקרקע משלמות מחיר חודשי אחיד שאינו תלוי מפגשים.
13. בחלק מן המקרים בנבחרות, ייגבה תשלום נוסף עבור יציאות למשחקים, תחרויות ואימונים מיוחדים לפי הצורך.
14. את לוח החופשות ניתן למצוא באתר המתנ"ס.

 

השתתפות בחוגים כחלק מצהרוני בית הספר

1. כל משתתף בצהרון בית ספר (בנועם ובעמיחי) זכאי לבחור חוג אחד מן החוגים שמציע המתנ"ס באותו בית ספר, ללא תשלום, כחלק מהשתתפותו בצהרון. החוגים ביישובים אינם כלולים בהסדר זה.
2. חובה להירשם מראש לחוג באתר האינטרנט של המתנ"ס. בעת ההרשמה תידרשו לתת מספר כרטיס אשראי כעירבון, אולם לא תחויבו.
3. משתתפי צהרון הרשומים ליותר מחוג בית ספר אחד, תתבצע גביה עבור חוג אחד בלבד (הזול מבניהם).
4. במידה ובחוג הנבחר ישנה עלות נוספת של ביטוח, חומרים, ציוד וכדו', יחויב משתתף הצהרון בעלות הנוספת בלבד.
5. שימו לב שהחוגים במסגרת הצהרון יתחילו מיד לאחר החגים.

 

ביטול השתתפות והחזרים כספיים

1. ביטול ההשתתפות יתבצע בכתב בלבד, למזכירות המתנ"ס misrad@hy.matnasim.co.il ויכנס לתקפו רק לאחר קבלת אישור בכתב ממזכירות המתנ"ס.
2. ניתן להודיע על ביטול השתתפות רק עד ה – 25 בכל חודש.
3. הודעות ביטול שהגיעו לאחר ה- 1 לחודש, יכנסו לתוקפן בחודש שאחרי. בחודש בו חל הביטול יחויב המשתתף בתשלום מלא.
4. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל את השתתפותו של כל אדם, מסיבות של משמעת, הפרעה, או דרישה מנומקת של המדריך. במקרה כזה ייגבה תשלום רק על התקופה בה השתתף האדם בחוג.
5. אי הודעה בכתב על ביטול ההשתתפות, ו/או אי הופעה לפעילות, לא תהווה סיבה לביטול ההשתתפות ולהחזר כספי.
6. ביטול ההשתתפות ייכנס לתוקפו רק לאחר הסדרת כל חוב שהיה למשתתף כלפי המתנ"ס.
7. לא יהיה ביטול רטרואקטיבי של חוג, ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול.
8. בקשה להחזר כספי מסיבה רפואית, תוגש בכתב, בצירוף אישור רפואי. כל בקשה תישקל באופן פרטני, ובמידה והבקשה תאושר, יבוצע ההחזר מיום קבלת הבקשה במתנ"ס.
9. בקורסים וסדנאות קצרים לא יינתן החזר כספי לאחר תחילת הפעילות.
10. במידה והחוג ייסגר באופן חלקי או מלא בהוראת משרד הבריאות או משרד ממשלתי אחר, מיעוט משתתפים או בהוראת הרשות, יחזיר המתנ"ס את שעות הפעילות במועד מאוחר יותר, ובמידה והדבר לא יהיה אפשרי, יחזיר המתנ"ס את העלות היחסית בגין התקופה בה לא התקיים החוג.
11. היות והעלות המצוינת עבור כל חוג הינה שנתית ונקבעת ע"פ תחשיב שנתי, חישוב הזיכויים והזכאות להחזרים תתבצע גם היא שנתית, עם תום שנת הפעילות.
12. מי שמבטל את ההשתתפות בחוג לאחר חודש מרץ וחוזר אחרי פסח לחוג- יחויב רטרואקטיבית על חודשים מרץ ואפריל.

 

ביטוח

1. כל המשתתפים הרשומים בפעילויות השונות במתנ"ס חבל יבנה מבוטחים בביטוח צד שלישי.
2. ישנם חוגי ספורט המחייבים ביטוח תאונות אישיות. לא ניתן להירשם לחוג מבלי לשלם עבור ביטוח זה.
3. ביטוח תאונות אישיות לספורטאים עונה לקריטריונים הנקבעים מעת לעת על ידי משרדי החינוך, התרבות והספורט במסגרת חוק הספורט.

 

נוהל הנחות

1. בכל מקרה ההנחות יוענקו מהתעריף הנמוך יותר.
2. אין הנחה כפולה – ניתן לקבל את ההנחה הגבוהה יותר.
3. חוג ראשון למשתתף – תשלום מלא.
4 חוגי בית הספר אינם מזכים בהנחה (גם ברישום ליותר מחוג אחד)
5. חוג שני (מחוגי היישובים בלבד – לא כולל חוגי בית ספר ונבחרות) ומעלה למשתתף – 10% מהמחיר הנמוך.
7. הנחת אחים למשתתפי חוגים – 5% מהילד השני ואילך על הזול מבניהם (לא כולל חוגי בית ספר ונבחרות).
8. כל ההנחות תקפות אך ורק למשתתפים בשנת פעילות מלאה. במידה ומבוטלת ההשתתפות במהלך השנה, מבוטלת גם ההנחה, ותושלם גביית המחיר המלא גם בגין החודשים שקדמו לביטול.

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות