לפעילות עד הבית לחצו כאן!

חיפוש באתר

הסכם מעונות תש"פ (2019/2020) (להדפסה)

להורדה הטופס המלא והדפסה - לחצו כאן

 

מלל מונגש:

מעונות הגיל הרך תש"פ (2019/2020)

 

הורים יקרים,
אנו שמחים שבחרתם לרשום את ילדכם/תכם למעונות מתנ"ס חבל יבנה.
מעונות מתנ"ס חבל יבנה הם מעונות בעלי סמל, נמצאים בפיקוח משרד הכלכלה ושייכים לרשת התחלה חכמה של החברה למתנ"סים.
אנו משקיעים רבות על מנת שילדכם יקבל יחס חם ואוהב, פעילות העשרה מותאמת גיל ומגוון פעילויות שיתרמו להתפתחותם.
המסמך שלפניכם נועד להסדיר את אופני ההתנהלות בין המתנ"ס לבינכם ההורים.
אנא מלאו את הטפסים בעיון וחתמו במקומות הדרושים.

 

יש לציין כי כדי להבטיח את מקום ילדכם במעון עליכם:
• להירשם באתר משרד הכלכלה ולצרף את האישורים הנדרשים – הרישום יפתח בחודש פברואר.
• למלא את הטופס המצורף ולצרף אליו את כל המסמכים הנלווים הנדרשים – ולהגישו במתנ"ס או למנהלת המעון.
• להסדיר את מלוא התשלום לשנה כולה (בצ'קים, אשראי או מזומן) במזכירות המתנ"ס.
ללא ביצוע הצעדים הללו, וללא הסדר התשלום
הילד לא יחשב כרשום, ולא מובטח לו מקום במעון.

 

בכל שאלה ניתן לפנות:
למזכירות המתנ"ס בטלפון: 08-8622101 שלוחה 1
למנהלות המעונות במעונות:
מעון ניר גלים: 08-8566628
מעון גבעת וושינגטון- שירה דהן: 08-6603661 / 050-8622129
מעון בן זכאי, מרגלית אוחיון: 08-9327518 / 052-7154853
או לאיילת הרשקוביץ רכזת הגיל הרך: 050-5784916
אנו מאחלים לכולנו שנה טובה, מעשירה ובטוחה.

_____________________________________________________________________________________________

 

הסכם לגיל הרך - מעונות יום תש"פ

1. יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בבקשה על נספחיה ולחתום במקומות שנועדו לכך.

2. יש לצרף לבקשה צילום תעודת זהות של שני בני הזוג + ספח שבו רשומים פרטי הילד/ה.

3. הנחיות וטפסים הנדרשים לצורך רישום וקבלת דרגה ממשרד הכלכלה יהיו זמינים החל מחודש פברואר.

4. משרד הכלכלה (תמ"ת): ידוע להורה כי מחובתו להירשם במשרד הכלכלה, ללא כל קשר לרצונו לקבל דרגת סבסוד דרך משרד הכלכלה. רישום במשרד הכלכלה מחייב שליחה של אישור קבלה למעון (אישור הניתן ע"י מזכירות המתנ"ס או ע"י מנהלת המעון) + צילום ת"ז של האם עם הספח ומילוי שאלון מקוון דרך אתר משרד הכלכלה או באפליקציה "רישומעון".
הורה שאינו זכאי לסבסוד ע"י משרד הכלכלה, צריך למלא את הטופס ולסמן "מוותר על סבסוד".
במידה ולא אבצע רישום ילדי במשרד הכלכלה ו/או לא אעביר את הטפסים הנדרשים לצורך השלמת הרישום, עד ליום 1.9.2019, או עד לחודש לאחר כניסת ילדי למעון (המאוחר מביניהם) הנני מתיר למתנ"ס או מי מטעמו לרשום את ילדי. דמי הטיפול של רישום ילד יעמוד על – 60 ₪ שיחויבו בחשבוני במתנ"ס. הרישום באופן הזה מחייב ויתור ההורה על סיבסוד.

הריני מאשר שקראתי את הנוהל בנוגע לרישום בני/ביתי באתר משרד הכלכלה. הריני מאשר שאני מתחייב לרישום כאמור לעיל, ובמידה ולא נרשמתי, אני מאשר למתנ"ס לרשום אותי בהתבסס על הפרטים אותם אני מוסר כאן.
כמו כן, במידה ולא נרשמתי, הריני מאשר את חיוב חשבוני ב- 60 ₪ דמי רישום במשרד הכלכלה.
כמו כן אני מאשר כי ידוע לי שבמידה ולא נרשמתי והמתנ"ס רשם אותי על סמך הפרטים שמסרתי, הרי שיש ברישום זה ויתור על הסבסוד המוצע על ידי משרד הכלכלה.

הורה שלא ירשם במשרד הכלכלה, לא ישמר עבור ילדו מקום במעון.

5. א. שיבוץ ילד/ה בכיתה ייעשה על פי גילו/ה.

ב. המתנ"ס רשאי לערוך שינויים במבנה קבוצות הלימוד ובתוך מסגרות החינוך במתנ"ס ולפי העניין, ע"י איחודן/או פיצולן של קבוצות לימוד קיימות, בהתאם למספר הילדים הנרשמים למעון בתחילת שנת הלימודים ו/או מספר הילדים  המבקרים במהלך השנה.

6. קבלת ילד לכיתת המעון מותנית:

א. בתשלום דמי רישום ע"ס 133 ₪ (שלא יוחזרו במקרה של ביטול)
ב. בתשלום 35 ₪ עבור ביטוח תאונות אישיות (שלא יוחזרו במקרה של ביטול)
ג. בתשלום מקדמה לתאריך הרישום בסך של 570 ₪ ע"ח שכר הלימוד של חודש ספטמבר 2019. (שיוחזר במקרה של ביטול)
ד. תשלום חובות קודמים למתנ"ס.
ה. הסדרת תשלום לכל שנת הלימודים הבאה כפי שיקבע במשרד הכלכלה (יתכנו שינויים במהלך השנה). עם קבלת הדרגה, יקבל ההורה החזר על פי הדרגה שקיבל.
ו. ברישום באתר או באפליקציית משרד הכלכלה (ללא קשר לבקשת דרגה).
ז. באישור משרד הכלכלה.
ח. במידה ויהיה רישום עודף יקיים משרד הכלכלה ועדת קבלה והקבלה הסופית למעון תהיה על פי החלטתה בלבד.
ט. כל סכום ששולם ע"י ההורים, יוחזר במקרה והילד לא התקבל בוועדת הקבלה.

7. סל תרבות- סכום עבור חוגים יקבע ע"פ החלטת ההורים יחד עם מנהלת מעון. הגביה תעשה במזכירות המעון באמצעות כרטיס אשראי או צ'קים. חריגה מסל שירותים תעשה בהתאם ל "נוהל חריגה מסל שירותים לידיעת ההורים" הנמצא במסמך "הנחיות להרשמה למעונות יום ומשפחתונים שנה"ל תשע"ט" באתר משרד הכלכלה.

8. על פי החלטת הנהלת המתנ"ס, המתנ"ס רשאי להשית על ההורים תשלומים נוספים בגין שירותים החורגים מסל השירותים המחויב על ידי משרד הכלכלה, ובלבד שהתשלומים הללו מאושרים על ידי משרד הכלכלה במסגרת נוהל חריגה מסל שירותים. תשלומים אלו עשויים לכלול אך לא מוגבלים לתשלומים בגין תוספת צוות שמעבר להנחיות משרד הכלכלה, תזונה בשרית וכדו'.

9. הפעילות תתקיים במהלך כל תקופת שנת הלימודים, קרי במשך 11.5 חודשי פעילות מתאריך 1 בספטמבר 2019 ועד ליום 9 באוגוסט 2020 (כפוף ללוח חופשות שיפורסם ע"י משרד הכלכלה) , למעט אי פעילות מסיבות שאינן תלויות במתנ"ס. בחתימתנו על הסכם זה, מוסכם עלינו, כי גם במקרה של אי פעילות כמתואר, נמשיך לשלם את שכר הלימוד כאמור בהסכם זה. מקובל עלינו וידוע לנו כי קיימת אפשרות שהמעונות יפתחו את שנת הלימודים בסוף אוגוסט על חשבון חול המועד סוכות, על פי הנחיות משרד הכלכלה.

10. בכל מקרה שבו ייסגר המעון על פי צו, הוראה, או הנחיה של רשות מוסמכת – יפעל המתנ"ס על פי הנחיות רשת מעונות יום קהילתיים בחברה למתנ"סים ומשרד הכלכלה.

11. המעון יפעל במתכונת מלאה החל מיום הלימודים הראשון עבור ילדים ממשיכים. הורי ילדים חדשים ו/או ילדים ממשיכים (-לפי צורך הילד) מתבקשים להוציאם מן המעון בימי הלימוד הראשונים בהתאם להדרגתיות המתאימה לילדם ע"פ תיאום עם מנהלת המעון.

12. מועדי ההרשמה לכיתת המעון נקבעים ע"י משרד הכלכלה, המתנ"ס ורשת מעונות יום קהילתיים בחברה למתנ"סים.

13. ההרשמה לכיתת המעון נעשית בהתחשב במועדי הרישום לכיתות הגן אצל הרשות המקומית. מאחר והמתנ"ס רשאי לתת הודעה על אי פתיחת כיתת המעון, לאחר תום מועד ההרשמה לכיתות הגן – על ההורים להיערך בהתאם.

 

14. מדיניות ביטולים:

א. בקשות לביטולים יוגשו בהתראה של 30 יום מראש, ויטופלו רק לאחר שליחת מייל לכתובת misrad@hy.matnasim.co.il או בפקס 08-8535383 על ההורה המבטל חלה אחריות לוודא כי התקבלה הבקשה במזכירות המתנ"ס.

ב. לא יהיה כל תוקף לבקשות ביטול שהוגשו בעל פה, או שהוגשו לכל אדם אחר לבד ממזכירות המתנ"ס.

ג. מתאריך 28.2.20 לא יתקבלו בקשות ביטול מכל סיבה שהיא, וההורים מסכימים, כי אם תוגש בקשת ביטול לאחר המועד הנ"ל, יחויבו בהמשך תשלום שכר הלימוד, בגין כל תקופת שנת הלימודים כאמור בהסכם זה.

ד. בקשת ביטול שתוגש עד ל-10 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-10 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב, לאחר החודש שבו הוגשה בקשת הביטול.

ה. בכל מקרה של הוצאת ילד מהמעון במהלך שנת הלימודים יחויבו ההורים בתשלום יחסי עבור חודש אוגוסט, כמפורט ב"הוראות שונות הנוגעות לתשלום תמיכה" במסמך "השתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון שנה"ל תשע"ט" הנמצא באתר משרד הכלכלה.

15. ידוע להורה כי שעות הפעילות במעון בימים א'-ה' הן מהשעה 07.00 ועד השעה 16.00 ובימי ו' מהשעה 07.00 ועד השעה 13.00.

ישנה אופציה להארכת שעות הסיום ע"פ דרישת ההורים בתשלום נוסף שיקבע ע"י המתנ"ס, ראה נספח 8.

16. א. כל הגעה לאיסוף הילד/ה מהמעון לאחר השעה הנקובה תחושב כאיחור. הורה שאיחר יגבה ממנו סכום של 60 ₪ לכל חצי שעה או חלק ממנה. משך זמן האיחור והתשלום בגינו, ירשם בפנקס האיחורים וסה"כ הסכום בגין האיחור, יצטרף לקרן הסכום למתנ"ס כשכר לימוד בגין אותו חודש. בחתימתנו על הסכם זה אנו מאשרים גבייה זו בכל מקרה של איחור.

ב. במידה וההורה יוסיף לאחר או שאיחורו בלתי סביר, המתנ"ס שומר על זכותו להפסיק לאלתר את השתתפות בנו/בתו בפעילות המעון. במקרה זה, יחויבו  ההורים במלוא שכר לימוד כאמור בהתחייבות.

 17. שכר הלימוד נקבע ע"י משרד הכלכלה, בהתאם להנחיות וקריטריונים, שייקבעו ויפורסמו על ידם, בשיתוף רשת מעונות יום קהילתיים בחברה למתנ"סים.

18 א. מוסכם בזאת על ההורים כי במהלך תקופת שנת הלימודים לא מתקיימת פעילות במעון בזמני החופשות המצוינים בלוח החופשות המפורסם ע"י משרד הכלכלה וכי במהלך תקופות אלו, עליהם לדאוג לסידור חלופי לשם טיפול בילד/ה.

ב. מובהר בזאת להורים, כי תקופת שנת הלימודים מסתיימת על פי לוח חופשות משרד הכלכלה ביום 9 באוגוסט (9/8/20) וכי ממועד זה, עליהם לדאוג לסידור חלופי לשם טיפול בילד/ה. אין באמור לעיל כדי לפגוע בהוראות סעיף 17 בהסכם זה.

19. בריאות הילד:

א. יש למלא בהקפדה את כל הנתונים והפרטים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד/ה המצורף בנספח 4 לבקשה זו, לרבות ציון רגישויות, מגבלות ו/או בעיות ו/או מחלות כרוניות  ו/או הפרעות אחרות מהם סובל/ת הילד/ה.

 ב. אם הילד/ה סובל/ת ממגבלה ו/או מחלה ו/או הפרעה כלשהי מתחייבים ההורים לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית ולפעול על-פי האמור בו, וזאת כתנאי לקבלת הילד/ה למעון.

ג. מוסכם בזאת על ההורים כי מילוי לא נכון ו/או מדויק ו/או לא שלם של טופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד/ה עלול לגרור הפסקת ביקורו של הילד/ה במעון.

ד. ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום שהוא חולה עם חום מעל 38 מעלות ו/או שלשולים ו/או הקאות ו/או דלקת עיניים. ילד שחלה בזמן שהותו במעון, יעשה ניסיון לאתר את ההורים אשר מתחייבים להוציאו מהמעון בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית.

ה. ילד יוכל לשוב למסגרת לאחר 24 שעות בבית מתום יום הלימודים הקודם, ללא הופעת סימפטומים של המחלה. לאחר היעדרות של ארבעה ימים יש להביא אישור רופא.

ו. על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות המעון לתת תרופות לילדים, לרבות אקמול.

ז. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול לילד חולה במעון יחולו על ההורים.

ח. פינוי באמבולנס של ילד, על פי שיקול דעתו של הצוות המעון, יחול על ההורים.

20. א. מוסכם בזאת על ההורים כי המתנ"ס ערך ביטוח אחריות צד שלישי, בגין אחריות לנזקי גוף העלולים להיגרם לילד/ה עקב שהותו/ה ו/או פעילותו/ה במעון וזאת מחמת רשלנותה ו/או מי מטעמה.

ב. בכל מקרה של נזק גוף כאמור, יש לפנות מידית בכתב למתנ"ס, אשר יעביר הפניה לטיפול חברת הביטוח.

21. א. הולכת ילד/ה למעון ו/או ממנו, תיעשה על ידי ההורים ובאחריותם המלאה.

ב. יש לציין בטופס הולכת הילדים למעון (נספח 3) את שמות המבוגרים, הרשאים להוציא את הילד/ה מהמעון. מסירת הילד/ה למי ששמו לא צוין בטופס הנ"ל תיאסר, למעט אם תינתן הודעה מראש על כך למנהלת המעון וכנגד הצגת תעודה מזהה.

ג. הולכת ילד/ה להורים פרודים או גרושים – תיעשה בהתאם להחלטת ביהמ"ש, או ביה"ד המוסמך, שתימסר בכתב למנהלת המעון.

 

קיבלתי נספחים 1,2,3,4,5,6,7,8 .

אני: _____________________________ ת"ז: ____________________________

ו ______________________________ ת"ז: ____________________________

ו/או ההורים ואפוטרופוסים של: ______________ ת"ז: _______________ (להלן הילד/ה).

מצהירים כי קראתי את כל סעיפי הסכם זה, על כל נספחיו, הוראותיו ברורות לי ואני מתחייב לקיימו על כל סעיפיו.

ולראיה באנו על החתום:

_____________________ __________________ ________/_____/______
חתימת האם חתימת האב תאריך
נספח 1

כרטיס אישי - שאלון פרטים למועמד לרישום במעון יום תש"פ

שם המעון: ________________ (רשת מרכזים קהילתיים חבל יבנה) תאריך: ______________

שם הילד: ____________________ שם משפחה: ______________________________

מין – ז / נ תאריך לידה: ___________ מס' תעודת זהות: ________________________

כתובת: _________________________________ טל: _________________________

טל' חירום: ___________________ מצב בריאות ורגישות: ________________________

אימייל - _________________________@________________________________


פרטים על ההורים:

פרטים

אם

אב

שם מלא

 

 

מס' תעודת זהות

 

 

שנת לידה

 

 

מקום עבודה

 

 

כתובת בעבודה

 

 

טלפון בעבודה

 

 

טלפון נייד

 

 

תפקיד

 

 

 

נספח 2:

כתב התחייבות לתשלום שכר לימוד למעון

 

עבור השתתפות ילדנו במעון: _______________________

המופעל ע"י מתנ"ס  חבל יבנה

הננו מתחייבים לשלם מידי חודש בחודשו החל מחודש ספטמבר 2019 ועד לחודש אוגוסט 2020 (להלן: "תקופת שנת הלימודים"), שכר לימוד כפי שיקבע על ידי משרד הכלכלה בהתאם לדירוג מתואם ל- 12 תשלומים שווים (כל עוד לא נקבע דירוג ישולם התשלום במלואו)

ידוע לי כי עלי להסדיר תשלום החל מרגע הרישום ועד סוף השנה אחרת בני/בתי אינם נחשבים רשומים.

אופן התשלום:

  1. כרטיס אשראי:

                     מסוג ויזה /ישראכרט /אמריקן אקספרס אחר _____________________________

                     שמספרו ____________________________________  בתוקף עד ___________  

                     ע"ש -  ______________    ת"ז של בעל הכרטיס __________________________

                     את הסך של ___________ ₪ לחודש.

  1. שקים.
  2. מזומן.
  3. ימולא במידה וצד ג' מתחייב בתשלום שכר הלימוד עבור:

שם המתחייב: ____________ משפחה ______________ ת"ז: _______________

עבור השתתפות הילד/ה במעון: ________________________

המופעל ע"י מתנ"ס:  חבל יבנה

שם הילד/ה: ___________ משפחה ____________ ת"ז: ____________________

        (צד ג' ימלא את אופן התשלום הנ"ל)

1. אנו מסכימים כי אם לא נעמוד במלוא התשלומים או במי מהם, יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את השתתפות הילד/ה בפעילות המעון. השתתפות הילד/ה בפעילות תופסק לאלתר, 14 ימים לאחר שישלח לנו מכתב התראה מהמתנ"ס לכתובת, שצוינה על ידנו בהתחייבות זו.
2. אנו מתחייבים כי אם תיפול טעות סופר ו/או כל טעות במילוי ההרשאה למילוי חשבון, תהווה התחייבות זו ראיה הלוטה לסכום שהסכמנו לשלם למעון כשכר לימוד, ואנו מתחייבים להגיע מיידית למשרדי המתנ"ס, הבנק ו/או כל מקום שהמתנ"ס יקבע ולחתום על כל מסמך ו/או כל הוראה לתיקון הטעות.
3. אנו מסכימים כי אי תשלום של תשלום כלשהו, מהתשלומים המפורטים בהתחייבות זו, במלואו ו/או במועדו, יהווה הפרה יסודית של התחייבות זו. איחור של 3 ימים לא יהווה הפרה יסודית. המתנ"ס יהיה רשאי לנקוט בכל ההליכים המשפטיים לגביית מלוא החוב ו/או יתרתו הבלתי מסולקת, בצרוף הפעלת מנגנוני ריבית והצמדה, כנהוג במתנ"ס ו/או על פי כל דין.
4. כל אורכה ו/או דחייה ו/או הימנות מנקיטת אמצעים ו/או ויתור מצד המתנ"ס עד תשלום כלשהו מהתשלומים, על פי התחייבות זו, לא יחשב כוויתור של המתנ"ס על זכות מזכויותיו, על פי התחייבות זו ו/או על פי כל דין.
5. אנו מצהירים כי הכתובת שצוינו על ידנו ככתובתנו בהסכם זה היא כתובתנו וכי נודיע למתנ"ס בכתב ומראש, על כל שינוי כתובת. משלוח כל הודעה לכתובת זו יחשב כאילו הגיע לכתובתנו 72 שעות לאחר משלוח ההודעה בדואר רשום.
6. אנו מצהירים כי ניתן לנו זמן סביר לעיין בהתחייבות זו. על פי דרישתנו, הובהרו לנו סעיפיה, ואם שפת האם שלנו אינה עברית, הרי שהוסברו לנו על פי דרישתנו סעיפי ההתחייבות בשפה המובנת לנו.
7. א. בכל מקרה של פיגור בתשלום סכום כלשהו, על פי כתב ההתחייבות שבנספח יישאר הסכום שבפיגור
הפרשי הצמדה וריבית חודשית, בשיעור הריבית הנהוגה בבנק וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדי המתנ"ס על פי
כל דין.
ב. בנוסף לאמור לעיל, יחויבו ההורים בתשלום כל הוצאות המתנ"ס, שיוצאו בהקשר לביטול הוראת הקבע,
כולל שכר טרחת עו"ד.
ג. הייתה גבייתו של תשלום כלשהו המגיע למתנ"ס כרוכה בנקיטת הליכים משפטיים,
יחויבו ההורים לשאת גם בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, כפי שיפסקו.
ד. המתנ"ס יהא רשאי לגבות את כל התשלומים המגיעים לו בהתאם לכתב ההתחייבות שבנספח 2
לבקשה זו, לרבות הפרשי הצמדה, הריבית והוצאות באמצעות הוראת הקבע, או בכרטיס אשראי.
ה. המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק ביקור של ילד במעון בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו על פי
כתב ההתחייבות שבנספח 2 לבקשה זו וזאת, לאחר מתן התראה בכתב של 14 ימים מראש.
8. בכל מקרה של היעדרות הילד/ה מהמעון ישולם מלוא שכר הלימוד בגין תקופת ההיעדרות.
9. מוסכם בזאת על ההורים כי אם יוחלט ע"י המתנ"ס, לאחר התייעצות עם הממונה על המעון מטעם המתנ"ס, כי מסיבה חברתית, משמעתית, בריאותית או כל סיבה שהיא, שהילד/ה אינו מתאים למסגרת המעון, המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציאו בהתראה של 14 יום מראש. במקרה האמור תופסק גביית שכר הלימוד בחודש שלאחר סיום התקופה הנקובה בהתראה, או הוצאת הילד בפועל מהמעון לפי המאוחר.
10. א. שכר הלימוד הינו שנתי וישולם לפקודת המתנ"ס החל מחודש ספטמבר 2019 באמצעות
כרטיס אשראי או באמצעות שיקים במסירה מראש מתחילת שנה. ההורים מתחייבים בזאת
שלא לבטל את התשלום עד לתשלום מלוא שכר הלימוד.

ב. ילד המתקבל למעון בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודש – יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד אותו
החודש.
ג. ילד המתקבל למעון בין ה-16 לחודש ועד לסוף החודש – יחויב בתשלום של 50% משכר הלימוד המלא
(ללא סבסוד הכלכלה) באותו חודש.

 

ולראיה באנו על החתום:

 

_____________________        __________________        ________/_____/______

חתימת האם                                 חתימת האב                                        תאריך

 

נספח 3:

הולכת ילדים למעון והחזרתם לביתם

1. בני/בתי יגיע/תגיע כל בוקר למעון ויוצא/תוצא ממנו בלוויית אדם מבוגר בלבד מטעם המשפחה.

2. שמות המבוגרים הרשאים להוציא את בני/בתי מהמעון:

שם

ת"ז

קרבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. אם אהיה מעוניין כי בני/בתי יילקח על ידי אדם אחר שאינו מאוזכר לעיל, אני מתחייב להודיע על כך למנהלת המעון.

 

ולראיה באנו על החתום:

 

_____________________        __________________        ________/_____/______

חתימת האם                                         חתימת האב                                     תאריך

 

נספח 4:

הצהרה ומידע על בריאות הילד/ה

1. לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי והמחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד, במסגרת המעון/צהרון/פעוטון.

2. לבני/בתי ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת, המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת המעון:

א.  רגישות ו/או אלרגיה למזון, לתרופות או לגורם אחר: _______________________________

ב.  ליקוי שמיעה ו/או ראיה: ___________________________________________________

ג.  התעלפויות ו/או התכווצויות ו/או התקפי עצירת נשימה: _____________________________                      

ד. אחר: _________________________________________________________________

3. הנני מתחייב/ת להודיע למתנ"ס מיידית על כל שינוי במצבו הבריאותי של בני/בתי ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה, וזאת מיד עם התגלותה.

4. בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית הנני מתחייב/ת לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד שיימסר לנו ביחס לילד/ה עם מגבלה רפואית, ולנהוג בהתאם לאמור בו.

5. מידע רפואי:

א. סוג דם: ___________________

ב. שם קופת חולים וסניף: ____________________________

ג. שם הרופא המטפל: _______________________________

ד.טיפת חלב – סניף: ________________________________

 

הערות: יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה/הבעיה.

 

6. א. עיניים, שלשול, מחלות ילדים (או כל מחלה אחרת) וכי החזרת הילד/ה למעון מותנית באישור רפואי המעיד             שהילד בריא ויכול להיות בחברת ילדים ובכל מקרה מוסכם על ההורים, כי חובה עליהם להגיע מיד עם הדרישה לאסוף ילד/ה שחולה ו/או לא מרגיש טוב.   

ב. מוסכם בזאת על ההורים כי על פי הנחיית משרד הבריאות, חל איסור על צוות המעון לתת תרופות לילדים.

ג. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה חולה במעון, יחולו על ההורים.

ד. כל ההוצאות הכרוכות בפינוי של ילד חולה באמבולנס, על פי שיקול דעתו של הצוות במקום, יחולו על ההורים.

7. מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהי, במשלוח ילד/ה חולה ו/או שאינו מרגיש בטוב, חלה על ההורים בלבד.

8. מוסכם כי במידה והילד/ה חולה, לא מרגיש טוב, או כל סיבה אחרת, שהמעון יפנה טלפונית לאחד ממספרי הטלפון, שצוינו בשאלון "פרטים למועמד" וההורים מתחייבים להגיע מיידית למעון ולאסוף את הילד/ה.

 

ולראיה באנו על החתום:

 

_____________________        __________________        ________/_____/______                              חתימת  האם                                    חתימת האב                               תאריך

 

 

נספח 5אישור

אני (שם פרטי + משפחה) ____________________

מספר זהות ____________________

 

נא לסמן במשבצת המתאימה:

-        מאשר/ת

-        לא מאשר/ת

 

שתמונת בני / בתי (שם פרטי + משפחה) __________________   תפורסם

-        לצרכי תיעוד במעון / בצהרון

-        בפרסומים של מסגרות הגיל הרך במתנ"ס

-        בפרסומים של מסגרות הגיל הרך ברשת התחלה חכמה

 

_____________________        __________________        ________/_____/______                                        חתימת האם                                        חתימת האב                                        תאריך

 

 

נספח 6אישור

 

אני (שם פרטי + משפחה) _______________________

מספר זהות  -   _____________________________

נא לסמן במשבצת המתאימה:

-       מאשר/ת

-       לא מאשר/ת

את יציאת בני / בתי (שם פרטי + משפחה)  _____________________

ממבנה המעון לסיורים בשטח המושב.

 

ולראיה באנו על החתום:

חתימת האב_____________________     חתימת האם __________________    

תאריך ________/_____/______                                                    

 

נספח 7:

בקשה לקבלת דרגה ממשרד הכלכלה

מילוי בקשה זו הוא בנוסף למילוי הבקשה באתר/אפליקציה של משרד הכלכלה, ואינו בא במקומם.

 שם ההורה החותם (מלא): ___________     מספר נייד: ____________

האם אני עתיד לבקש דרגה לשנת הלימודים תשע"ט ממשרד הכלכלה? כן / לא

 

חתימת ההורים המבקשים דרגה 

הנני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמסרתי לרבות הנספחים שצורפו לבקשתי לצורך קביעת זכאותי ואימות הנתונים הנדרשים לצורך קביעת רמת התמיכה-הינם מדויקים מלאים ונכונים. הנני נותן הסכמתי לכך כי המשרד יהיה רשאי לפנות לכל גורם אשר צירפתי אישור או מסמך מטעמו כאמור- לצורך קבלת הבהרות, אם נדרשות וכן לצורך אימות הנתונים המצוינים על גבי האישור או המסמך. ידוע לי כי גובה התמיכה שיקבע- נעשה על סמך הפרטים שמסרתי. לרבות הנספחים שצורפו לבקשתי. ידוע לי כי שינוי באחד הפרטים שמסרתי- עשוי להשפיע על זכאותי לתמיכה או גובה התמיכה ולפיכך הנני מתחייב להודיע באופן מידי על כל שינוי בפרטים שמסרתי. ידוע לי כי אם יתברר כי הפרטים שמסרתי אינם נכונים, אינם מדויקים, או נעשו תוך העלמת נתונים רלוונטיים אחרים לרבות אי מסירת הודעה על שינויים בפרטים שמסרתי- המשרד יהיה זכאי לדרוש את השבתם המלאה של הכספים, באופן מיידי, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית , וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה למשרד בהתאם לכל דין. בנוסף, יהיה רשאי המשרד לקבוע כי לא אהיה זכאי לכל הטבה שהיא מטעם המשרד במשך תקופה של שנתיים לפחות. ידוע לי כי המשרד רשאי לדרוש ממני הצגת פרטים ומסמכים עדכניים, במהלך שנת הלימודים, כתנאי להמשך זכאותי לתמיכה וגובה התמיכה.

הורים שאינם מעוניינים בדרגה יצרפו צילום ת"ז + ספח וימלאו

ויחתמו על ההצהרה:

במידה ולא אבצע רישום ילדי במשרד הכלכלה ו/או לא  אעביר את הטפסים הנדרשים לצורך השלמת הרישום, הנני מתיר למתנס או מי מטעמו לרשום את ילדי  . דמי הטיפול של רישום ילד יעמוד על 60 ₪. הרישום באופן הזה מחייב ויתור ההורה על סבסוד.

חתימת ההורה: ___________________

 

תאריך:

    ____/ ____ / ____                      

שם משפחה:

 

שם פרטי:

 

חתימת מחזיק הילד:

 

 

ויתור על תמיכה (סבסוד)

 

אני מותר/ת על זכותי להגשת בקשה לתמיכה ומתחייב/ת לשלם שכר לימוד מירבי.

ידוע לי כי במידה ויחולו שינויים במעמד המשפחה במהלך שנת הלימודים, אוכל להגיש בקשה לתמיכה.

תאריך:

___ / ____ / ____

שם משפחה :

שם פרטי:

חתימת מחזיק הילד:

הורים שאינם מעוניינים בדרגה יצרפו צילום ת"ז + ספח וימלאו

ויחתמו על ההצהרה :

במידה ולא אבצע רישום ילדי במשרד הכלכלה ו/או לא  אעביר את הטפסים הנדרשים לצורך השלמת הרישום, הנני מתיר למתנס או מי מטעמו לרשום את ילדי  . דמי הטיפול של רישום ילד יעמוד על 60 ₪. הרישום באופן הזה מחייב ויתור ההורה על סבסוד.

חתימת ההורה: ___________________

 

נספח 8:

רישום עבור הארכת שעת סיום המעון:

עלות שעת הארכה במעון נקבעת מידי שנה על פי העלות בפועל (הכוללת העסקת צוות והסעתו), ועל פי מספר הנרשמים.

עלות שעת הארכה עשויה לנוע בין 190-510 ₪ בחודש, על פי מספר הנרשמים.

אין המתנ"ס יכול להתחייב למחיר קבוע מראש כיוון שאין אנו יכולים לדעת מה תהיה העלות בפועל, וכמה ילדים ירשמו.

במידה ולא תהיה היענות של הורים לתשלום העלות בפועל לא יקיים המתנ"ס שעת הארכה.

 

אני ___________________  ת.ז_____________________

 

מעוניינת בהארכת שעת הסיום המותנה מספר הילדים הנרשמים, בתשלום נוסף שיקבע ע"י המתנ"ס.

 

 

________________                    ________________

חתימת האם                                       חתימת האב

 

צרו קשר:
  • מתנ"ס חבל יבנה
  • מועצה אזורית חבל יבנה
  • 08-8622101
  • פקס: 088535383
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות