חיפוש באתר

כללי

תקנון ונהלי הרשמה לחוגי המתנ"ס לשנת תשע"ט

תקנון ונהלי הרשמה לחוגי המתנ"ס לשנת תשע"ט

על מנת להבטיח את מקומכם, אנו ממליצים מאוד להירשם מוקדם ככל האפשר.


עלות הפעילויות השנתיות
1. העלות המצוינת עבור כל חוג הינה שנתית ונקבעת ע"פ תחשיב שנתי בו כלולים חופשות וחגים, על פי רשימת החופשות של משרד החינוך והמתנ"ס, ובהתייחס להיתכנות ביטולים בלתי מתוכננים.
2. העלות אינה חודשית ולא תיבחן ככזו.
3. לכל קבוצה יתקיימו מינימום 32 מפגשים שבועיים / 64 מפגשים דו שבועיים במהלך שנת הלימודים. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל שיעורים במהלך השנה בגלל אילוצים כגון – אירוע מיוחד בבית הספר, מילואים, מחלה, אירוע יישובי וכדו' - ובלבד שיהיו 32 שיעורים שנתיים בכל חוג המתקיים אחת לשבוע ביישובים.
4. לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות התלמיד בשיעורים בודדים או רציפים.


מסגרת הפעילות:
5. החוגים ביישובים יחלו את פעילותם ב- 2.9.2018 ויסתיימו ב- 20.6.2019 אלא אם פורסם אחרת.
6. חוגי בית ספר עמיחי יחלו ביום חמישי 6.9.2018 וביום ראשון 16.9.2018
7. חוגי בית ספר נעם יחלו ביום שני 17.9.2018
8. פתיחת החוג מותנית במספר מינימלי של נרשמים. כל חוג לגופו. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לסגור חוג אם מספר המשתתפים ירד במהלך השנה מתחת למינימום שקבע המתנ"ס.
9. כל חוג רשאי לקבוע את מספר המקסימום של משתתפים ומעליו לא יתקבלו משתתפים נוספים.
10. משתתף בספורט תחרותי חייב בבדיקת רופא.
11. על ההורים לעדכן את מדריך החוג והרכז בדבר בעיות בריאות וקשיים אחרים העלולים להשפיע על השתתפות הילד בחוג.
12. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוג תלמיד המפריע למהלכו התקין של החוג.
13. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים או המיקום של החוגים בהודעה מראש.
14. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להחליף מדריך אם הנסיבות מחייבות לעשות כך.
15. עד תחילת החוג ומשעת סיום החוג הילדים באחריות ההורים.
16. החוגים המתקיימים בבתי הספר יתקיימו על פי לוח הפעילות של בתי הספר. בימי חופשה מבית הספר לא יתקיימו חוגים. בימים בהם יש פעילות יוצאת דופן בבית הספר (כגון אספות הורים, טיולים וכדו'), תצא הודעה מוקדמת מטעם המתנ"ס האם החוג מתקיים או לא.


תנאי הרשמה ותשלום
1. לכל החוגים ניתן להירשם באמצעות האתר או במזכירות המתנ"ס. הרשמה בטלפון מהווה הסכמה לפעול בהתאם לנהלי הרישום.
2. חוגים שונים מחייבים תוספת תשלום על ביטוח או על חומרים וציוד. לא ניתן להירשם לחוג מבלי לשלם גם את התוספת הנדרשת.
3. בחוגים מסוימים כלולה עלות נוספת עבור פעילות סיום החוג, או רכישת תלבושת.
4. הרשמה תכנס לתקפה רק לאחר הסדרת תשלום עבור הפעילות למשך השנה כולה.
5. מי שלא הסדיר את התשלום לשנה כולה לא יוכל להשתתף מעבר לשיעור הניסיון (אנא אל תעמידו את ילדיכם בסיטואציה הלא נעימה בה הם מתבקשים לעזוב את החוג כיוון שלא הוסדר תשלום).
6. התשלום עבור החוגים בבתי הספר יעמוד על 1300 ₪ לחוג לשנה (לא כולל חומרים). חוגים אלו מסובסדים על ידי הרשות ובהם התשלום הינו שנתי, ואינו תלוי מספר המפגשים באותו חודש. התשלום עבור חודש הפעילות יגבה במלואו, ללא תלות בתאריך בו החל הילד להשתתף בחוג.
7. בנוסף לתשלום הקבוע לחוגי בית הספר, יגבה בחוגים מסוימים תשלום חודשי נוסף עבור חומרים, תלבושת, מופע סיום וכדו'.
8. התשלום עבור החוגים ביישובים על פי המפורסם בחוברת ובאתר המתנ"ס. התשלום הינו שנתי ואינו תלוי במספר המפגשים באותו חודש. ניתן לחלקו ל10 תשלומים לנוחותכם. התשלום יגבה במלואו, ללא תלות בתאריך בחודש בו החל הילד להשתתף בחוג.
9. כל משתתף זכאי להשתתף בשיעור ניסיון אחד לכל חוג. במידה והמשתתף ממשיך בחוג, הוא יחויב עבור שיעור הניסיון.
10. חובה להירשם מראש לשיעור ניסיון.
11. נבחרות הכדורסל והתעמלות הקרקע משלמות מחיר חודשי אחיד שאינו תלוי מפגשים, וכולל גם אימונים שגרתיים, וגם יציאות למשחקים, תחרויות ואימונים מיוחדים לפי הצורך.
את לוח החופשות ניתן למצוא בגב החוברת ובאתר המתנ"ס.


השתתפות בחוגים כחלק מצהרוני בית הספר
1. כל משתתף בצהרון בית ספר (בנעם ובעמיח"י) זכאי לבחור חוג אחד מן החוגים שמציע המתנ"ס באותו בית ספר, ללא תשלום, כחלק מהשתתפותו בצהרון. החוגים ביישובים אינם כלולים בהסדר זה.
2. חובה להירשם מראש לחוג במזכירות המתנ"ס או באתר האינטרנט של המתנ"ס. בעת ההרשמה תידרשו לתת מספר כרטיס אשראי כעירבון, אולם לא תחוייבו.
3. משתתפי צהרון הרשומים ליותר מחוג בית ספר אחד, לא תתבצע גביה עבור חוג אחד בלבד (הזול מביניהם).
4. במידה ובחוג הנבחר ישנה עלות נוספת של ביטוח, חומרים, ציוד וכדו', יחויב משתתף הצהרון בעלות הנוספת בלבד.
ביטול השתתפות
1. ביטול ההשתתפות יתבצע בכתב למזכירות המתנ"ס ויכנס לתקפו רק לאחר קבלת אישור בכתב ממזכירות המתנ"ס.
2. ניתן להודיע על ביטול השתתפות רק עד ה31 בכל חודש.
3. הודעות ביטול שהגיעו לאחר ה- 1 לחודש, יכנסו לתוקפן בחודש שאחרי. בחודש בו חל הביטול יחויב המשתתף בתשלום מלא.
4. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל את השתתפותו של כל אדם, מסיבות של משמעת, הפרעה, או דרישה מנומקת של המדריך. במקרה כזה ייגבה תשלום רק על התקופה בה השתתף האדם בחוג.
5. אי הודעה בכתב על ביטול ההשתתפות, ו/או אי הופעה לפעילות, לא תהווה סיבה לביטול ההשתתפות ולהחזר כספי.
6. ביטול ההשתתפות ייכנס לתוקפו רק לאחר הסדרת כל חוב שהיה למשתתף כלפי המתנ"ס.
7. לא יהיה ביטול רטרואקטיבי של חוג, ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול.
8. בקשה להחזר כספי מסיבה רפואית, תוגש בכתב, בצירוף אישור רפואי. במידה והבקשה תאושר, יבוצע ההחזר מיום קבלת הבקשה במתנ"ס.
9. בקורסים וסדנאות קצרים לא יינתן החזר כספי לאחר המפגש השני.


ביטוח
1. כל המשתתפים הרשומים בפעילויות השונות במתנ"ס חבל יבנה מבוטחים בביטוח צד שלישי.
2. ישנם חוגי ספורט המחייבים ביטוח תאונות אישיות. לא ניתן להירשם לחוג מבלי לשלם עבור ביטוח זה.
3. ביטוח תאונות אישיות לספורטאים עונה לקריטריונים הנקבעים מעת לעת על ידי משרדי החינוך, התרבות והספורט במסגרת חוק הספורט.


נוהל הנחות
1. ההנחה תינתן אך ורק לנרשמים ומשלמים עבור השנה כולה.
2. בכל מקרה ההנחות יוענקו מהתעריף הנמוך יותר.
3. ביטול חוג במהלך השנה יחייב תשלום הפרש ההנחה שניתנה.
4. אין הנחה כפולה – ניתן לקבל את ההנחה הגבוהה יותר.
5. חוג ראשון למשתתף – תשלום מלא.
6. חוגי בית הספר אינם מזכים בהנחה (גם ברישום ליותר מחוג אחד)
7. חוג שני (מחוגי היישובים בלבד – לא כולל חוגי בית ספר) ומעלה למשתתף – 10% מהמחיר הנמוך.
8. הנחת אחים למשתתפי חוגים – 5% מהילד השני ואילך על הזול מבניהם (לא כולל חוגי בית ספר).

צרו קשר:
  • מועצה אזורית חבל יבנה
  • 08-8622101
  • פקס: 088535383
מתנסנט חוגים
?>